જે દિવસે જોશો

જે   દિવસે   જોશો    તમારી   જાત  ને  દર્પન   વીના,

તો   સમજજો   જીન્દગી   શરુ   થઇ   ગઈ   ઘર્ષણ  વીના .

Leave a comment

%d bloggers like this: