તારું ગીત તું ગાતી રહેજે

તારું ગીત તું ગાતી રહેજે
બેટા, સિહ ટોળામાં એટલે હોતા નથી,
એને ઘેટાં થઈ જવાનો ભય લાગે છે .
ટોળા પાસે હોય છે અસંખ્ય મસ્તિષ્ક,
પણ બુદ્ધિ હોતી નથી .
ટોળા પાસે હોય છે અનેક બાહુઓં
પણ  તે સર્જનશૂન્ય હોય છે .
ટોળા પાસે હોય છે દિશા વિનાનું વહાણ
અને લક્ષ્ય વિનાનાં તીર,
સામર્થ્ય વિનાની શક્તિ
અને પાત્રતા વિનાના શસ્ત્ર .
મારી વહાલી દિકરી, તું પણ નાગરિક છે,
આવા કોઈ ટોળાનો ભાગ બનતા
તું તારી જાતને રોકજે .
ભલે તારા સ્વરને કોઈ સાથ ન આપે
તારું ગીત તું એકલી એકલીગાતી રહેજે .
વહેલા કે મોડા,
તારું ગીત સાંભળવા માટે
સમય થંભી જશે,
તારો સ્વર અને તારો શબ્દ
સહુના સુધી પહોચશે .


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “તારું ગીત તું ગાતી રહેજે”

  1. Gold Price Avatar
    Gold Price

    ઘણી વાર, લોકો ઝંડો કે વાવટાને સલામ કરીને ખૂબ દેશભક્તિ બતાવે છે. પરંતુ, ઝંડામાં ફક્ત રાષ્ટ્રની નિશાનીઓ જ હોતી નથી. અમુક વાર એમાં તારાઓ કે પૃથ્વી પરની કોઈ વસ્તુઓ પણ દોરેલી હોય છે. યહોવાહે તેમના લોકોને આજ્ઞા આપતા કહ્યું હતું કે તેઓએ કોઈ જાતની વસ્તુ સામે નમવું ન જોઈએ: “તું તારે સારૂ કોઈ કોરેલી મૂર્તિ ન કર. ઉપર આકાશમાંની કે નીચે ભૂમિમાંની કે ભૂમિની તળેનાં પાણીમાંની કોઈ પણ ચીજની પ્રતિમા ન કર; તું તેઓની આગળ ન નમ, ને તેઓની સેવા ન કર; કેમકે હું તારો દેવ યહોવાહ આસ્થાવાન દેવ છું.”—નિર્ગમન ૨૦:૪, ૫.

Leave a Reply