થોડું હસી લો

એક કવિ સંમેલન માં એક બેને કવિ શ્રી સુરેશ દલાલ ને પૂછ્યું ,’તમે આટલું સરસ કઈ રીતે લખો છો ‘? ત્યારે કવિ એ જવાબ આપ્યો કે બેન હું સુરેશ દલાલ છું ,તરલા દલાલ નહી .

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: