થોડું હસી લો

એક કવિ સંમેલન માં એક બેને કવિ શ્રી સુરેશ દલાલ ને પૂછ્યું ,’તમે આટલું સરસ કઈ રીતે લખો છો ‘? ત્યારે કવિ એ જવાબ આપ્યો કે બેન હું સુરેશ દલાલ છું ,તરલા દલાલ નહી .

Leave a Reply