દંભી

દંભી ગુરુ ઔર લાલચી ચેલા ,દોનો કા નરક મેં ઠેલમઠેલા .

Leave a Reply