દર્પણ

તમારા વાણી અને વર્તન એ તમારા વ્યક્તિત્વ નું દર્પણ છે જે કયારેય ખોટું નથી બોલતું .

One Reply to “દર્પણ”

Leave a Reply to Maya Raichura on Facebook Cancel reply