દીકરી ને માં ની શિખામણ

સમજુ બેની જાય સાસરે , વચન માડી નું ધ્યાન માં ધરી .

શ્વસુર પક્ષ માં લાજ થી રહી ,કસુર કામ માં કીજીએ નહી .

પર ઘેર વધુ બેસવું નહી ,ઘર તણી કથની કહેવી નહી .

દિયર જેઠ શું થોડું બોલવું ,અદબ માં રહી નિત્ય ચાલવું .

હઠ કરી કાંઈ માંગવું નહી ,રૂસણું રાખીને દુભાવું નહી .

વડીલ વૃદ્ધ ની સેવા કરી , પ્રભુ ની પામવી પ્રીતિ .

સમજુ બેની જાય સાસરે , વચન માડી નું ધ્યાન માં ધરી .

One Reply to “દીકરી ને માં ની શિખામણ”

Leave a Reply