દીકરી

દીકરી નથી સાપ નો ભારો , દીકરી નથી રાત નો ઉજાગરો ,

દીકરી નો સ્નેહ છે ન્યારો ,દીકરી તો છે તુલસી ક્યારો .

 

 

Leave a Reply