દીકરી

દીકરી ને ગાય દોરે ત્યાં જાય .

Leave a Reply