દીવાળી

આજ દીવાળી કાલ દીવાળી , ભેગા મળી સૌ ખાય સુંવાળી.

Leave a Reply