દીવાળી

દી વાળે એ દીવાળી  નહી તો દીવાળી માં પણ હોળી .

Leave a Reply