દુઃખ નું ઓસડ દહાડા

દુઃખ નું  ઓસડ  દહાડા ને  રોગ નું  ઓસડ  કાઢા.

Leave a comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: