દુઃખ નું ઓસડ દહાડા

દુઃખ નું  ઓસડ  દહાડા ને  રોગ નું  ઓસડ  કાઢા.

Leave a Reply