દુધી નો હલવો

દુધી નો હલવો  વધ્યો હોય તો તેમાં દૂધઅને થોડી ખાંડ  નાંખી મિક્સી માં ચર્ન કરી લેવા થી ટેસ્ટી મિલ્ક શેક તૈયાર થશે. ઉપર થી મગજતરી ના બી , બદામ પીસ્તા ની  કતરણ નાખવી .ટેસ્ટી અને હેલ્ધી મિલ્ક શેક તૈયાર .

Leave a Reply