દેવ ના દીધેલ

તમે મારા દેવ ના દીધેલ છો , તમે મારા લાડીલા લાલ  છો ,

આવ્યા ત્યારે અમર થઇ ને રહો .  તમે મારા

મહાદેવ જાઉં ઉતાવળીએ , જઈ ચડાવું ફૂલ , (૨ )

મહાદેવજી પ્રસન્ન થયા ત્યારે ,( ૨ )

આવ્યા તમે અણમોલ , તમે મારું નગદ નાણું છો ,

તમે મારું ફૂલ વસાણું છો ….આવ્યા ત્યારે

મહાદેવ જાઉં ઉતાવળીએ, જઈ ચડાવું હાર ,        (૨ )

પાર્વતી પ્રસન્ન થયા ત્યારે  ,         (૨ )

આવ્યા હૈયા ના હાર , તમે  નગદ ….ફૂલ ….આવ્યા ત્યારે ,

હનુમાન જાઉં ઉતાવળીએ , જઈ ચડાવું તેલ ,(૨ ),

હનુમાનજી પ્રસન્ન થયા ત્યારે (૨)

ઘોડિયા બાંધ્યા ઘેર , તમે મારા દેવ ના દીધેલ છો

 

 

Leave a Reply