દેવ ના દીધેલ

તમે મારા દેવ ના દીધેલ છો , તમે મારા લાડીલા લાલ  છો ,

આવ્યા ત્યારે અમર થઇ ને રહો .  તમે મારા

મહાદેવ જાઉં ઉતાવળીએ , જઈ ચડાવું ફૂલ , (૨ )

મહાદેવજી પ્રસન્ન થયા ત્યારે ,( ૨ )

આવ્યા તમે અણમોલ , તમે મારું નગદ નાણું છો ,

તમે મારું ફૂલ વસાણું છો ….આવ્યા ત્યારે

મહાદેવ જાઉં ઉતાવળીએ, જઈ ચડાવું હાર ,        (૨ )

પાર્વતી પ્રસન્ન થયા ત્યારે  ,         (૨ )

આવ્યા હૈયા ના હાર , તમે  નગદ ….ફૂલ ….આવ્યા ત્યારે ,

હનુમાન જાઉં ઉતાવળીએ , જઈ ચડાવું તેલ ,(૨ ),

હનુમાનજી પ્રસન્ન થયા ત્યારે (૨)

ઘોડિયા બાંધ્યા ઘેર , તમે મારા દેવ ના દીધેલ છો

 

 

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: