દોલત

આ હાથ જ આપણી દોલત છે , આ હાથ જ આપણી શક્તિ છે ,

બીજી કોઈ પુંજી પાસે નથી ,આ હાથ માં આપણી કિસ્મત છે .

One Reply to “દોલત”

Leave a Reply