દોલત

આ હાથ જ આપણી દોલત છે , આ હાથ જ આપણી શક્તિ છે ,

બીજી કોઈ પુંજી પાસે નથી ,આ હાથ માં આપણી કિસ્મત છે .

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Join the Conversation

1 Comment

%d bloggers like this: