ધીરજ

પ્રગતિ  વખતે સાવચેતી અને પડતી વખતે ધીરજ રાખવી જોઈએ .

Leave a Reply