નાણાં વગર નો નાથિયો

નાણાં  વગર નો નાથિયો  ને  નાણે  નાથાલાલ ,

નાણાં  હોય તેની પાછળ ફરે અમથાલાલ ,

નાથીયા ની સામે જુએ ના કોઈ, ને ,

નાથાલાલ ને  કરે  સલામ  વારંવાર .

Leave a comment

%d bloggers like this: