નૈયા

નૈયા ઝુકાવી મે તો , જો જે ડૂબી જાય ના ,

ઝાંખો ઝાંખો દીવો મારો જો જે રે બુઝાય ના  .

સ્વાર્થ નું સંગીત ચારે કોર વાગે ,

કોઈ નથી ,કોઈ નું આ દુનિયા માં આજે ,

તન નો તંબુરો જો જે બેસુરો થાય ના .  ઝાંખો ઝાંખો

પાપ અને પુણ્ય ના ભેદ રે ભૂંસાતા ,

રાગ અને દ્વૈષ આજે ઘટઘટ માં ઘુંટાતા ,

જો જે આ જીવતર માં ઝેર પ્રસરાય ના . ઝાંખો ઝાંખો

શ્રદ્ધા ના દીવડા ને જલતો જ રાખજે ,

નિશદિન સ્નેહ કેરું તેલ એમાં પુરજે ,

મન ના મંદિરીયામાં ,જો જે અંધારું થાય ના . ઝાંખો ઝાંખો

 

Leave a Reply