પથ્થર કે પગથિયું 

?પથ્થર  બનીને ઠેસ પહોંચાડવા  કરતાં
   પગથિયું બનીને ઠેઠ પહોંચાડો..??

Leave a Reply