પરમાત્મા

પરમાત્મા નું સરનામું દીલ છે ,દિમાગ નહી .

Leave a Reply