પરવાને

પરવાને બન ઉસ શમા પે જલેંગે ,
દિવ્ય જ્યોત જલાકે પાવન બનેંગે ,
દિવ્ય ગુણો સે જીવન સજા લો ,
હર ઘર કો સ્વર્ગ જેસાસુંદર બનાલો .

Leave a Reply