પરિચય

વ્યક્તિ નો પરિચય ચહેરા થી થાય છે , પણ તેની ઓળખ વાણી થી થાય છે .

Leave a Reply