પાણી મર્યાદા તોડે

 

પાણી  મર્યાદા  તોડે એટલે  વીનાશ  અને  વાણી  મર્યાદા તોડે  ત્યારે  સર્વનાશ .

Leave a comment

%d bloggers like this: