પાપ અને પુણ્ય

પાપ અને પુણ્ય બંને બેડી ઓ છે ,એક લોખંડ ની અને બીજી સોનાની .બંને ના ફળ  ભોગવવા તો પડે જ છે .

Leave a Reply