પીપળ પાન ખરંતા

પીપળ પાન ખરંતા , હસતી કુંપળિયા ,

મુજ વીતી તુજ વીતશે ,ધીરી બાપુડિયા .

One Reply to “પીપળ પાન ખરંતા”

Leave a Reply