પોતાનાં માનેલ જયારે

પોતાનાં માનેલ  જયારે  પરાયા  બની  જાય છે,ત્યારે   હ્રદય   મહી  આઘાત   લાગી  જાય છે.

Leave a comment

%d bloggers like this: