પ્યાર

પ્યાર જીવન માં કોઈ થી એક જ વાર થાય છે વારંવાર નહી ,

અને જે વારંવાર થાય તે પ્યાર નહી .

Leave a Reply