પ્રભુ

હે પ્રભુ કાયમ મંદિર માં જ રહો છો ,ક્યારેક બહાર નીકળવાનું રાખો ,

હું રોજ તમારા દ્વારે આવું છુ ,કયારેક તમે પણ મારા ઘેર આવો .

Leave a Reply