પ્રીત

જો મેં જાનતી પ્રીત કીયે દુઃખ હોય ,

નગર ઢંઢેરા પીટતી પ્રીત ન કરીઓ કોઈ .

Leave a Reply