પ્રીત

ફૂલો સે પતંગા કહેતા હે ,તેરી મેરી પ્રીત અનોખી ,

ધૂપ હૈ દુશ્મન તેરી ઔર આગ હે મેરી ,

આ ચલ બસે મધુર નિર્મલ  જલ મેં ,

જહાં કુછ  ન ચાલે તેરે મેરે દુશ્મન કી .

One Reply to “પ્રીત”

  1. यह लाइन बिलकुल मेरे जैसी है हिन्दी गुजराती मिक्स पर सुंदर है।

Leave a Reply