પ્રેમ પ્રેમ સબ કરે

 

 

પ્રેમ પ્રેમ  સબ કરે, પર  મર્મ  ના  જાને  કોઈ

પ્રેમ  કા  મર્મ   જાન લે   તો જુદા ન  હોય  કોઈ.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: