પ્રેમ

સામે હોય તો મૌન રહેવું ને દુર હોય તો હિજરાવું

આ તે કેવું વળગણ લાગણી નું !પ્રેમ કરી પીડાવું .

Leave a Reply