પ્રેમ

ના જીવો વ્હેમ થી ,ના જીવો રહેમ થી ,

જીવો આદર્શ જીવન પ્રેમથી .

Leave a Reply