પ્રેમ

વેર ની વસુલાત થી વેર વધે , પ્રેમ ની કબુલાત થી પ્રેમ વધે .

Leave a Reply