પ્રેમ

પ્રેમ ના શુદ્ધ દૂધ ને વહેમ નું એક ટીપું ફાડી નાખે છે .

Leave a Reply