પ્રેમ

શ્વસું  છું તમારું નામ લઈ ,

વસુ છું તમારા દીલ મહી,

મદહોશ છું પ્રેમ સુરા ના પાનમહી ,

કરશો જો દ્દીલ થી દુર તમારા ,

રહેશે ના શેષ અવશેષ અમારા .

Leave a Reply