પ્રેમ

શ્વસું  છું તમારું નામ લઈ ,

વસુ છું તમારા દીલ મહી,

મદહોશ છું પ્રેમ સુરા ના પાનમહી ,

કરશો જો દ્દીલ થી દુર તમારા ,

રહેશે ના શેષ અવશેષ અમારા .

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: