પ્રેમ

આપનાર અને મેળવનાર બન્ને ને આનંદ આપે એ નું નામ પ્રેમ .

 

Leave a Reply