પ્રેમ

પ્રેમ ને દોલત થી  ખરીદી  શકાતો  નથી ,

પ્રેમ ને  કોઈ પણ ત્રાજવે તોલી શકાતો નથી ,

પ્રેમ અને  પૈસા  બંને જરૂરી છે  જીવવા માટે ,

એક નો પણ અભાવ હોય  જીવન  માં તો ,

જીવન  લાગે છે વન જેવું .

Leave a comment

%d bloggers like this: