ફરિયાદ ના કર

ફરિયાદ   ના   કર   ઘડી  ઘડી ,

યાદ   કર   મુઝે   હર   ઘડી .

Leave a comment

%d bloggers like this: