ફરિયાદ

આનંદિત જીવન માટે સુખ ને બહુ યાદ ન કરો દુઃખ ની બહુ ફરિયાદ ન કરો .

Leave a Reply