ફૂલ

શાખ થી જુદું થયું તો શું ,ફૂલ આખર ફૂલ છે ,

દુઃખ મા હાર માનવી માનવી ની ભૂલ છે ,

કદમ ડગમગે તો શું , હિમત ખૂટી નથી ,

હાર ન માનવા ની આદત છુટી નથી .

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: