ફૂલ

ફૂલ તુજ કીસ્મત ના શું કરું વખાણ ?

તું મરી ને થાય છે અત્તર ,

હું કેવળ કાળી રાખ થાઉં છું

Leave a Reply