બંદગી

સચવાય ના સ્વમાન તો એ જીંદગી નથી ,

રીઝે ના ભગવાન તો એ બંદગી નથી .

Leave a Reply