બંધ આંખો એ પણ

બંધ    આંખો એ  પણ   ઘણું   બધું   જોવું   પડે   છે ,

આંસુ   વીના   પણ   રડવું   પડે   છે ,

આજ   તો  છે   જીવન   ની   મોટી   કરુણતા  ,

કે    સમય   અને    સંજોગો  ના  નામે   કેટલુંય    ખોવું   પડે   છે.

Leave a comment

%d bloggers like this: