બચપન કી મુહોબત

 

 

બચપન  કી  મુહોબત  કો  દીલ  સે  ન  જુદા કરના ,

જબ યાદ  મેરી  આયે   મીલને  કી  દુઆ  કરના .

Leave a comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: