બટેટાપૌંઆ

જો બટાટા પૌંઆ વધી પડ્યા હોય તો તેને ફેકી ના દેતા મસાલા આગળ પડતા નાખી કાંદા ગાજર લીંબુ નો રસ નાખી થોડો આરાલોટ ભેળવી કટલેસ અથવા પેટીસ બનાવી તેલ માં તળી લેવી અથવા નોનસ્ટીક તવા ઉપર થોડું તેલ મૂકી શેકી લેવી .એક નવી વાનગી તૈયાર થાશે .

One Reply to “બટેટાપૌંઆ”

Leave a Reply