બન સહારા બે સહારો કે લીએ

બન   સહારા   બે   સહારો  કે  લીયે,   બન   કિનારા   અપનો  કે  લીયે ,

જો  જીયા   અપને   લીયે   તો    કયા    જીયા ,  જી  સકે   તો  જી   હજારો   કે   લીયે.

Leave a comment

%d bloggers like this: