બળવાન

મુશ્કેલીઓ આપણ ને હમેશા બળવાન બનાવે છે .

Leave a Reply