બુદ્ધિશાળી

બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ ને જેટલી તકો મળે છે એથી વિશેષ તકો એ ઉભી કરે છે .

Leave a Reply