બ્લોગ સ્પર્ધા

Vote for Gujarati Blogs

મત આપવાની છેલ્લી તારીખ છે ૧૫ ઑક્ટોબર


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “બ્લોગ સ્પર્ધા”

  1. Maya Raichura Avatar
    Maya Raichura

    શ્રીમતી સપનાજી , જય શ્રી કૃષ્ણ .બ્લોગ ના નામ મોકલવા માટે આભાર ,પણ આં નામ તમારે મને નહી પણ બ્લોગ સ્પર્ધા ની લીંક છે ત્યાં મોકલવા ના છે .મે તો ફક્ત પ્રચાર કરવા જ લીંક મૂકી છે .એટલે તમે એ લીંક પર નામ મોકલી સબમિટ કરો તો જ વેલીડ ગણાશે .

Leave a Reply