બ્લોગ સ્પર્ધા

Vote for Gujarati Blogs

મત આપવાની છેલ્લી તારીખ છે ૧૫ ઑક્ટોબર

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Join the Conversation

1 Comment

  1. શ્રીમતી સપનાજી , જય શ્રી કૃષ્ણ .બ્લોગ ના નામ મોકલવા માટે આભાર ,પણ આં નામ તમારે મને નહી પણ બ્લોગ સ્પર્ધા ની લીંક છે ત્યાં મોકલવા ના છે .મે તો ફક્ત પ્રચાર કરવા જ લીંક મૂકી છે .એટલે તમે એ લીંક પર નામ મોકલી સબમિટ કરો તો જ વેલીડ ગણાશે .

%d bloggers like this: