મગ

મગ ચલાવે પગ . એટલે કે રોજ બાફેલા , ઉગાડેલા મગ નો ઉપયોગ કરવાથી શરીર  તંદુરસ્ત રહે છે અને વજન પણ ઘટે છે .

Leave a Reply